Geen goede administratie? Dit zijn de consequenties!

Je bent verplicht een goede administratie bij te houden voor de Belastingdienst. Deze dient zorgvuldig te zijn en volgens de regels van de Belastingdienst. Als de Belastingdienst erom vraagt, moet je altijd de gegevens aan de Belastingdienst kunnen overhandigen. De belastingdienst kan ook een omkering van de bewijslast opleggen. Normaal wordt de bewijslast in redelijkheid verdeeld, maar bij omkering van de bewijslast wordt je verplicht om zelf alles aan te leveren. Dit kan voorkomen wanneer je een vereiste aangifte niet hebt gedaan of op verzoek van de belasting niet een sluitende administratie hebt kunnen overleggen. Feitelijk sta je dan al met 1-0 achter.

De administratie is voor veel ondernemers niet de leukste klus en dat is begrijpelijk. Het is makkelijk om vooruit te schuiven en vaak confronterend en lastig.

Daarnaast is de administratie de basis van je financiën. Het geeft inzicht in wat je doet, hoeveel klanten je hebt, wie is jou nog geld schuldig, wat is je omzet en moet je nu voor later bepaalde acties ondernemen.

Een slechte administratie kunnen kleine en grote financiële gevolgen hebben. Zeker is dat het tijd kost, onhandig is en vaak tot discussie met de Belastingdienst leidt.

Zorg dus voor een goede administratie en dat je aangiftes op tijd indient bij de Belastingdienst. Kies voor een goed boekhoudprogramma en zorg dat je je administratie direct verwerkt bij wijzigingen. Heb je geen of weinig tijd? Of vergeet je het? Kies dan voor een goede boekhouder.

Inhoudsopgave

Wat moet er op je factureren staan

Ondernemers hebben een degelijke btw-administratie nodig. Daarbij hoort een correcte facturenadministratie. Wanneer geef je een factuur en waaraan moeten je facturen voldoen?
– Je maakt een factuur voor alle goederen en diensten die je aan andere ondernemers levert. In een aantal situaties hoef je niet te factureren en soms moet je ook factureren aan afnemers die geen ondernemer zijn.
– Je stuurt een factuur als je een vooruitbetaling hebt gekregen voor leveringen van goederen en diensten. Bij vooruitbetalingen voor intracommunautaire leveringen van goederen hoef je geen factuur te sturen.
– Je vermeldt op je factuur in elk geval de verplichte gegevens.
– Je verstuurt de factuur uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin je
– Je moet je facturen altijd goed bewaren.

Wat is belangrijk voor de btw?

Belangrijk is dat je correcte btw-tarieven hanteert. Verder hoe je jouw administratie opzet, bepaal je zelf. Uit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw je moet betalen en hoeveel btw je van de belastingdienst terugkrijgt. Hoe je ook administreert, zorg ervoor dat je de gegevens die je nodig hebt voor je btw-aangifte en voor je opgaaf ICP, gemakkelijk kunt vinden in je administratie. Dat betekent dat je per aangiftetijdvak overzichten moet bijhouden van:
– uitgaande facturen (als je het factuurstelsel toepast)
– inkomsten (als je het kasstelsel toepast)
– ontvangen facturen
– privégebruik van goederen en diensten

Hoe lang ben je verplicht om je administratie te bewaren?

Je bent verplicht om je administratie 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet je 10 jaar bewaren.

Scroll to Top